مسئولین آزمایشگاه

parallax background

تیم تخصصی آزمایشگاه حیات

دکتر فاطمه محمد زاده

متخصصین آزمایشگاه حیات

دکتر مجید خانمحمدی

متخصصین آزمایشگاه حیات

دکتر مجید باوند

متخصصین آزمایشگاه حیات

دکتر غلامعلی مصیبی

دکتر غلامعلی مصیبی