سازمانهای طرف قرارداد

جهت راحتی هرچه بیشتر مراجعین محترم و کاهش هزینه های درمانی ایشان آزمایشگاه تشخیص طبی حیات را بر آن داشت تا با عقد قرارداد با سازمانهای بیمه گر، اشخاصی که از خدمات بیمه ای این سازمانها بهره می برند را پذیرش نماید در اینجا می توانید این سازمانها را مشاهده نمایید: