دریافت جواب حضوری

parallax background

متقاضی آزمایش با در دست داشتن رسید آزمایش خود، به آزمایشگاه مراجعه کرده و جواب آزمایش خود را دریافت می کند.