خون شناسی و انعقاد

این بخش از دستگاه سل کانتر سیسمکس K-1000 و کوآگولومتر ۲ کاناله در کنار سانتریفیوژ میکروهماتوکریت و میکروسکوپهای Zeiss و Olympus بهره می برد.

اندازه گیری تعداد گلبولهای سفید، سرخ و پلاکتها و نیز اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت خون در کنار کلیه اندکسهای گلبول سرخ (MCV، MCH،MCHC،RDW) و پلاکتها(MPV،PDW،PLC-R) توسط سیسمکس صورت می پذیرد. اما دیف و افتراق سلولی و مورفولوژی گلبولی فقط با دید میکروسکوپی گستره ها و لامهای خونی بیماران انجام می شود. مدیریت آزمایشگاه بر اساس خط مشی کیفیت، به دستگاههای فول دیف (که خودشان دیف و بعضاً مورفولوژی را گزارش می کنند) اعتماد نداشته و استانداردترین روش یعنی مشاهده میکروسکوپی را (با وجود دشواری فراوان)، برای مسؤول بخش هماتولوژی الزامی می داند.

انجام تستهای انعقادی (PT و PTT) توسط کوآگولومتر ۲ کاناله و با تکنیک نور لیزر انجام می شود که بسیار حساس و دقیق بوده، برای بیماران قلبی عرقی، حیاتی محسوب می شود.

اندازه گیری رتیکولوسیت، بررسی سلول LE، بررسی G6PD و تستهای مشابه هم در این بخش انجام می شود.