بخش آنالیز ادراری

parallax background
در بخش تجزیه ادرار آزمایشگاه حیات تمام پارامترهای میکروسکپی، ماکروسکوپی و بیوشیمیایی از جمله: قند، پروتیین، بیلی روبین، اوروبیلینوژن و…مورد تجزیه قرار می گیرند. کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش آنالیز ادرار انجام می شود.